Kế hoạch phân phối chương trình năm học 2019 - 2020 thực hiện cho khối lá với 10 chủ đề

1. Chủ đề: Bé với trường mẫu giáo

2. Chủ đề: Giao thông

3. Chủ đề: Bản thân

4. Chủ đề: Gia đình

5. Chủ đề: Thực Vật

6. Chủ đề: Động vật

7. Chủ đề: Nghề nghiệp

8. Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên

9: Chủ đề: Quê hương - Đất nước - Bác Hồ

10: Chủ đề: Trường tiểu học

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI LÁ 2019- 2020.docx