Kế hoạch phân phối chương trình năm học 2019 - 2020 thực hiện cho khối chồi với 9 chủ đề

1. Chủ đề: Bé với trường mẫu giáo

2. Chủ đề: Giao thông

3. Chủ đề: Bản thân

4. Chủ đề: Gia đình

5. Chủ đề: Thực Vật

6. Chủ đề: Động vật

7. Chủ đề: Nghề nghiệp

8. Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên

9: Chủ đề: Quê hương - Đất nước - Bác Hồ

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI CHỒI 2019 - 2020.docx